HomeFooter navigatie › Disclamer

Disclaimer

Algemeen
DeBoerderie.nl, hierna te noemen DeBoerderie.nl, verleent u hierbij toegang tot www.DeBoerderie.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. DeBoerderie.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
DeBoerderie.nl spant zich in om de inhoud van www.DeBoerderie.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.DeBoerderie.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met DeBoerderie.nl.
Op alle e-mails, of nieuwsbrieven via e-mail die u ontvangt van De Boerderie is deze disclaimer van toepassing. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.DeBoerderie.nl. DeBoerderie.nl oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. DeBoerderie.nl zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via de klantenservice.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij DeBoerderie.nl en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DeBoerderie.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

De Boerderie © 2019